Projektai

Mokymo projektai - BKA veiklos sritis, suderinta su Lietuvos ir Europos sąjungos socialinės, edukacinės politikos gairėmis ir programomis. Teikiame projektus, skatinančius spartesnę informacinės visuomenės raidą, mažinančius socialinę ir žinių atskirtis, didinančius organizacijų konkurencingumą.

Projektuose dalyvaujame kaip partneriai, ekspertai ar konsultantai.

Įgyvendinti projektai

 

BKA paslaugos:

  • Atliekame įmonės mokymų poreikio tyrimą, padedame sukurti mokymo projekto idėją pagal Jūsų tikslus ir fondų prioritetus;
  • Konsultuojame rengiant paraišką, valdant projektą;
  • Sudarome ir įgyvendiname sisteminius mokymo planus skirtingų grandžių darbuotojams didelėse ir vidutinėse įmonėse;
  • Turime patirties administruojant finansinės paramos projektus;
  • Konsultuojame finansinės paramos šaltinių klausimais.

 

Įgyvendinami ES projektai:

UAB „Baltijos kompiuterių akademija" 2018 m. pradžioje pradėjo įgyvendinti projektą „Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms verslumo įgūdžių ir gebėjimų formavimo technologijų kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose”(projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0028), dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę „InoConnect“.

Priemonė: „InoConnect“.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Skirto finansavimo suma - 10 000 EUR. Projekto biudžetas - 20498,50EUR.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. sausio 16 d. - 2019 m. liepos 16 d.

Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą (EĮT, angl. Enterprise Europe Network, EEN)  ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje - vienoje ar keliose tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.). Atsižvelgiant į tai, kad sėkmingas dalyvavimas konkrečioje tarptautinėse MTEPI  iniciatyvoje priklauso ne tik nuo vienos organi

zacijos potencialo ir tikslų, bet ir nuo suburto potencialaus projekto partnerių potencialo ir tikslų, todėl ieškant galimybių plėtoti MTEPI tarptautiniu mastu, nebus apsiribojama viena ES MTEPI programa, bet bus stengiamasi išnaudoti visų įvardintų iniciatyvų (programų), kurios skatina arba neriboja projektinių iniciatyvų plėtoti MTEPI projektus, susijusius su modernių ugdymosi/ugdymo technologijų, skatinančių kūrybiškos ir produktyvios asmenybės tapsmą ir formuojančių bei įtvirtinančių IT įgūdžius, galimybes.

Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį/ susitarimą, įpareigojantį projekto vykdytoją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms  įgyvendinti.