BKA patirtis

"Baltijos kompiuterių akademija" (BKA) vykdo mokymus informacinių technologijų srityje nuo 1994 metų.

BKA tikslas – kurti ir įgyvendinti pažangias IT mokymų programas, padedančias organizacijoms optimizuoti investicijas į personalo mokymus. Kiekvienai organizacijai yra sukuriama mokymų programa atsižvelgiant į  esamą žinių lygį, organizacijos struktūrą ir tikslą, kurį norima pasiekti.

Mūsų lektoriai turi sertifikacijas, kurios pripažįstamos visame pasaulyje bei yra sukaupę didelę praktinę patirtį, vykdant realius projektus, o tai garantuoja aukščiausią gaunamos paslaugos efektyvumą ir kokybę. BKA darbuotojų patirtis dirbant su klientais sukuria sąlygas atsirasti naujoms galimybėms, gilesniam supratimui bei geresniems sprendimams. Mokymai vykdomi pagal kokybės vadybos sistemos ISO 9001 reikalavimus.

BKA vertybės: atvirumas naujovėms, lankstumas ir į kliento sėkmę orientuotas bendradarbiavimas.BKA siūlo:

 • personalo mokymų poreikio tyrimus;
 • visapusį darbuotojų IT kvalifikacijos įvertinimą;
 • tęstinį personalo IT kvalifikacijos kėlimo ir karjeros planavimą;
 • specializuotų IT mokymo programų sudarymą;
 • pasaulyje pripažintų  kompanijų autorinius kursus bei e-mokymo programas;
 • mokymuose padarytos pažangos įvertinimą;
 • partnerystę rengiant ir įgyvendinant  ES struktūrinės paramos projektus.

Mokymo kursai

BKA vykdo mokymus auditorinio, individualaus konsultavimo ir nuotolinio mokymo formomis. Kursuose naudojama žymiausių pasaulio IT kompanijų ir mokymo paslaugų tiekėjų parengta metodinė medžiaga bei egzaminavimo sistema.

BKA programos yra skirtos tarnybų ir projektų vadovams, tinklų ir sistemų (Microsoft, Linux, VMware) administratoriams, IT saugos specialistams, programuotojams, projektuotojams ir WEB dizaineriams, taip pat Microsoft biuro programų vartotojams.

Apie BKA kursus

Nuotolinis mokymas

BKA siūlo organizacijoms vidinio nuotolinio mokymo sistemas, skirtas IT specialistams ir vartotojams. Tai galimybė norimu laiku ir patogioje vietoje kompiuterio ir interneto pagalba mokytis, tobulintis ir praktikuotis, konsultuotis su instruktoriumi bei įvertinti įgytas žinias.

IT specialistų ir vartotojų testavimas

Geriausias IT žinių ir įgūdžių įvertinimas - tai tarptautiniu mąstu pripažintos IT sertifikacijos. BKA yra autorizuotas Pearson VUE testavimo centras, kuriame galima laikyti Microsoft, CompTIA, EXIN, Cisco ir daugelio kitų kompanijų testus.

Apie testavimą

Projektai

Mokymo projektai - BKA veiklos sritis, suderinta su Lietuvos ir Europos Sąjungos socialinės, edukacinės politikos programomis. Vykdome projektus, skatinančius spartesnę informacinės visuomenės raidą, mažinančius socialinę ir žinių atskirtis, didinančius organizacijų konkurencingumą. Projektuose dalyvaujame kaip partneriai, ekspertai ir konsultantai.

Apie BKA projektinę veiklą


BKA organizuodama IT specialistų ir vadybos personalo mokymus bei sertifikavimą siekia, kad įmonės veikla ir paslaugos:

 • atitiktų suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius;
 • būtų teikiamos naudojant naujausią mokymų medžiagą, įrangą bei priemones;
 • būtų teikiamos aukščiausios kvalifikacijos specialistų;
 • atitiktų LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos standartų reikalavimus;
 • būtų valdomos rizikos, taikomos priemonės, sudaromi veiksmų planai veiklai ir procesams gerinti, atitiktų teisės aktus, standartus ir būtų laikomasi įsipareigojimų visuose įmonės lygmenyse;
 • būtų vykdomas aplinkos apsaugos aspektų reikšmingumo valdymas;
 • būtų atliekamas aplinkosaugos veiksmingumo gerinimas, taršos prevencija;
 • būtų užtikrinamas nuolatinis vadybos sistemos rezultatyvumo didinimas, gerinimas.

UAB "Baltijos kompiuterių akademija" asmens duomenis tvarko, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą, o taip pat kompetentingų institucijų priimtais dokumentais, nustatytais reikalavimais bei teisėtais nurodymais. Nuo 2018 m. gegužės 25 d.

Bendrovė Asmens duomenis tvarko, vadovaudamasi dar ir tiesiogiai taikomu 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Jūsų gauti asmens duomenys bus tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą ir kokybišką mokymo paslaugų teikimą. Asmens duomenys bus saugomi tik tiek, kiek tai minimaliai būtina teisėtiems tikslams pasiekti. Jūsų duomenys nebus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais be Jūsų sutikimo.

Skaityti visas "Asmens duomenų tvarkymo taisykles".